Previous Next

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W myśl art. Art. 209. Ustawy Kodeks Pracy pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i  ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.  


Celem szkolenia jest dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia. 


Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Lp. 

Temat szkolenia 

   Podstawowe przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów spalania i pożarów oraz
  przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

   Zasady obsługi zastosowanych w obiekcie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych

4

  Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia

  Ewakuacja ludzi i mienia                              

,,Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez :

  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  • prowadzenie działań ratowniczych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r – „O ochronie przeciwpożarowej” nakłada obowiązek zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom na osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu".