Formularz zgłoszeniowy 607-835-735 / 695-575-503 biuro@szkolenia-partner.pl
Previous Next

Szkolenia wstępne

Szkolenia BHP wstępne przeprowadzamy w Firmie u Klienta lub w naszej bazie szkoleniowej, a także przez internet za pośrednictwem video konferencji w dowolnym czasie lub na żywo (skype, hangouts) udostępniając i omawiając prezentację. 
Chcemy dostosować się do Państwa/Twoich potrzeb najlepiej jak tylko potrafimy.
Szkolenia wstępne BHP w formie online (czyli zdalnej) nie mogą odbyć się dla pracowników budowlanych, spawaczów, monterów do pracy na wysokości, operatorów sprzętu budowlanego, operatorów pił, stolarzy, kierowców, robót drogowych, prac związanych z wycinką lasu, prac na wodzie, czy też innych prac o charakterze niebezpiecznym lub szczególnie niebezpiecznym.
Wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny BHP) dotyczy wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykantów oraz stażystów.
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237 3  § 1 Kodeksu pracy).Czy wiesz że pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków? Szkolenie BHP należy okresowo powtarzać.

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1) Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”; Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
2) Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym” Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
a) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
b) pracownika przenoszonego na inne stanowisko;
c) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż na każdym z tych stanowisk. W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.” Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).